Algemene voorwaarden

Vooraf aan een afspraak wil ik u vragen onderstaand formulier te lezen, ondertekenen en mee te nemen of te mailen naar lara@larakwant.nl

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk Lara Kwant

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van diëtistenpraktijk Lara Kwant en zijn/haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtist inroepen.

 

 1. Behandelingen

De behandelingen van diëtistenpraktijk Lara Kwant zijn conform de prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zijn vermeld in: 'prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering', CI-1090/CV 6200-4.0-5/CA-347 en de bijbehorende prestatiebeschrijvingen 6200-1900-09-1 van 19 december 2008. Alle behandelingen vallen onder NZa categorie 1. 'Reguliere behandeling' (prest. code 6000). Bij. 'huisbezoek' wordt een 'Toeslag voor uitbehandeling' (NZa-categorie 2., prest. code 6001) berekend. Bij eventuele toekomstige wijziging van deze beschrijvingen door de NZa, worden de behandelingen hierop aangepast.

 

 1. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gedaan.

 

 1. Tarieven

Indien dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering wordt het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. Het standaardtarief is vastgesteld op € 15,00 per kwartier en de uittoeslag bij een huisbezoek bedraagt € 27,00.

 

Consultsoort, Contacttijd en administratie

 • Eerste consult : 60 minuten (+ 15 minuten administratie)
 • Eerste consult kort: 30 minuten (+ 15 minuten administratie)
 • Vervolgconsult: 20 minuten (+ 10 minuten administratie)
 • Vervolgconsult kort: 10 minuten (+ 5 minuten administratie)
 • Vervolgconsult lang: 30 minuten (+ 15 minuten administratie)
 • Telefonisch eerste consult: 30 minuten (+ 30 minuten administratie)
 • Telefonisch vervolg consult kort: 10 minuten (+ 5 minuten administratie)
 • E-mail eerste consult: 30 minuten (+ 15 minuten administratie)
 • E-mail vervolg consult: 10 minuten (+ 5 minuten administratie)
 • Huisbezoek eerste consult: 60 minuten (+ 30 minuten administratie)
 • Huisbezoek vervolg consult: 30 minuten (+ 15 minuten administratie)
 1. Beëindiging

Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

 1. Declaraties en facturen

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is deze zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in de meeste gevallen terugvragen bij de zorgverzekeraar.

 

 1. Betaling

Diëtistenpraktijk Lara Kwant hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

 1. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 7 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

 

 

 

 1. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

 

 1. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Diëtistenpraktijk Lara Kwant sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

 

 1. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hiervoor een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

 

 1. Privacy

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie

 

De AVG geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Lara Kwant handelt conform deze wet.

 

 1. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

Diëtistenpraktijk Lara Kwant is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven.